Translain uudistuksen eteneminen myöhässä sovitusta aikataulusta

Translain uudistuksen eteneminen myöhässä sovitusta aikataulusta

Kuvitus: Inka Tuulia

Translakihankkeen esittely siirtyy viikolle 34 Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan. Hanke on parhaillaan edennyt lausuntokierrokselle. Uudistetussa translaissa tullaan säilyttämään hallituksen esityksen mukaisesti vaatimus sukupuoltaan korjaavan henkilön täysi-ikäisyydestä, eikä niin kutsutusta Digi- ja väestötietoviraston transrekisteristä olla luopumassa. Kehrääjä oli yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön selvittääkseen, miksi translain käsittely myöhästyy jälleen.

Translain uudistus eli laki sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttaminen nykyisen hallituksen esityksen mukaisesti on myöhästymässä jälleen sovitusta aikataulusta. 15.1.2022 asetettu hanke on parhaillaan edennyt lausuntokierrokselle 18.2 – 3.4.2022.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti uudistettavan translain tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen, hyvinvoinnin edistäminen sekä ihmisoikeuksia kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Uudistuksella pyritään parantamaan sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeutta sekä yhdenvertaisuutta Suomen perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan uudistetusta translaista tullaan poistamaan nykyisen translain suurimpana ihmisoikeusrikkomuksena pidetty vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Lisäksi uudistetussa translaissa lääketieteelliset sukupuolenkorjaushoidot tullaan erityttämään juridisen sukupuolen korjauksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa sukupuolen voi korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän kokee pysyvästi kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen.

Translakihankkessa tehdään ehdotus sukupuolen vahvistamista koskevaksi sääntelyksi sekä ehdotus sääntelyksi oikeudellisen sukupuolensa vahvistaneen henkilön vanhemmuudesta ja sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta.

Translain uudistaminen ei tule Kehrääjän saamien tietojen mukaan puuttumaan niin kutsuttuun transrekisteriin – Digi- ja väestötietoviraston mahdolliset kirjaukset ollaan säilyttämässä, eikä translaista vastaava työryhmä ole esittämässä muutoksia väestötietojärjestelmää koskeviin lakeihin. Transrekisterillä tarkoitetaan merkintää väestötietojärjestelmässä, josta ilmenee henkilön korjanneen sukupuolensa. Rekisterin avulla on mahdollista selvittää kaikkien suomalaisten transhenkilöiden tiedot, mikä voi mahdollisesti aiheuttaa turvallisuusriskin rekisterissä oleville henkilöille. Kehrääjä on uutisoinut transrekisteristä aiemmin elokuussa.

Uudistuneessa translaissa tullaan hallituksen esityksen mukan säilyttämään täysi-ikäisyysvaatimus, jonka lisäksi käyttöön otetaan niin sanottu harkinta-aika, eli 30 päivän aikaväli, joka pitää odottaa ennen kuin hakemus sukupuolen juridisesta vahvistamisesta voidaan hyväksyä, ja sukupuolimerkintä korjata. Hakemukseen perustuva prosessi harkinta-aikoineen ei olisi siten itsemääräämisoikeutta kunnioittava, kuten monet ihmisoikeus- ja vähemmistöjärjestöt ovat vaatineet, mutta olisi huomattavasti nykyjärjestelmää kevyempi. Kehrääjä uutisoi hallituksen translakiesityksen sisällöstä tarkemmin helmikuussa. Uusi translaki ei myöskään huomioi muunsukupuolisia – käytännössä muunsukupuoliset henkilöt eivät saa sukupuoltaan vastaavaa merkintää riippumatta siitä, onko kyseessä täysi-ikäinen henkilö vai ei.

Translakihankkeen olisi pitänyt Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan edetä esittelyyn viikolla 6. Myöhästymisestä johtuen esittely siirtyy viikolle 34. Esittelyn toteutumisen jälkeen translakihankkeen on määrä siirtyä eteenpäin eduskunnan käsiteltäväksi.

Kehrääjän saamien tietojen mukaan translain uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmä on muun muassa jatkotyöstänyt vahvistamisen oikeusvaikutuksia koskevia pykäliä (3 ja 4 §) tarkoituksenaan varmistaa, että sukupuolensa korjaavaan henkilöön voidaan soveltaa hedelmöityshoidoista annettua lakia ja hän saisi tarvitsemansa lisääntymisterveydelliset, esimerkiksi raskauteen perustuvat palvelut sukupuolen vahvistamisesta riippumatta – ilman, että säännöksessä viitataan syntymässä määriteltyyn sukupuoleen.

Lisäksi translain uudistamisen seuranta- ja arviointiryhmä on valmistellut yhteistyössä oikeusministeriön ja sisäministeriön sekä näiden hallinnonalan viranomaisten kanssa säännöksiä vankien, tutkintavankien ja poliisin säilyttämien henkilöiden sijoittamisesta ja henkilötarkastuksista, tarkoituksena mahdollistaa tarvittaessa poikkeaminen sukupuoleen perustuvista säännöistä.

Kehrääjä oli yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön kysyäkseen miksi translain uudistus myöhästyy jälleen. Neuvottelevan virkahenkilö Maija Ilesin mukaan esittelyviikkoa on siirretty lausuntopalautteen edellyttämän jatkovalmistelun vuoksi.

Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen-osasto seuraa tarkasti Suomen translain uudistamiseen liittyvää prosessia. Järjestö painottaa, että uudistetun translain tulee turvata myös alaikäisten lasten ja nuorten oikeudet. Amnesty Internationalin viimeisin vuosiraportti on antanut jälleen moitteita Suomelle ihmisoikeuksia rikkovasta translaista ja peräänkuuluttaa sen uudistamista pikaisesti.