Oikeusasiamies: Taysin transpoliklinikalla riittämättömät resurssit – potilaan oikeudet eivät toteudu

Oikeusasiamies: Taysin transpoliklinikalla riittämättömät resurssit – potilaan oikeudet eivät toteudu

Kuvituskuvan henkilö ei liity juttuun. Kuva: The Gender Spectrum Collection.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan on kohtuutonta ja muun muassa perustuslain vastaista, että Taysin transpoliklinikan toiminnasta kantelun tehneen potilaan tutkimusjakso oli kanteluvaiheessa kestänyt jo yli 1,5 vuotta. Tays perustelee viivettä resurssipulalla ja lähetteiden kasvaneella määrällä.

Viranomaisten toiminnan laillisuutta valvovan eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston apulaisoikeusasiamies on ottanut kantaa transpoliklinikan sukupuoli-identiteetin tutkimusjakson pitkiin odotusaikoihin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan tarpeellisten tutkimuksien viivästyminen on perustuslain vastaista, sillä potilaan oikeudet riittäviin terveyspalveluihin eivät tutkimusjakson venyessä toteudu. Sakslinin ratkaisu aiheesta on julkaistu 2.12.2021.

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä toimivaltaisessa viranomaisessa.

Oikeusasiamiehelle tehtiin kantelu asiasta joulukuussa 2020, jolloin kantelun tehneen potilaan tutkimusjakso oli edelleen kesken Taysin transpoliklinikalla. Tässä vaiheessa potilaan tutkimukset olivat kestäneet vuoden ja 7 kuukautta, josta yli 10 kuukautta oli kulunut tämän jonottaessa tutkimusjaksoon kuuluviin, potilaan kohdalla tarpeellisiksi katsottuihin psykologin tutkimuksiin. Apulaisoikeusasiamies pitää yli 10 kuukauden odotusta kohtuuttomana. Tutkimusprosessi saatiin päätökseen vasta toukokuussa 2021, mutta kantelija sai henkilötunnuksen muutoksen nopeutettuna prosessina. Päättymishetkellä prosessi oli kestänyt lähes tasan kaksi vuotta.

Taysin edustajien mukaan kantelun tehneen potilaan tutkimusprosessin kesto vastaa Taysin transpoliklinikan tyypillisiä odotusaikoja, vaikka poliklinikan asettama tavoite tutkimusjaksoille onkin kuusi kuukautta. Apulaisoikeusasiamies vetoaa päätöksessään sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Palveluvalikoimaneuvoston (Palkon) suositukseen, joka koskee sukupuolidysforian hoitoa. Päätöksessä viitataan tutkimusjakson 12 kuukauden ohjepituuteen, jota ei kuitenkaan löydy suosituksesta. Kehrääjä uutisoi Palkon suosituksesta kesäkuussa 2020.

Terveydenhuoltolain mukaan hoidon tarpeen arviointi ja tarvittavat tutkimukset on toteutettava kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta, mikäli arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia. Taysin transpoliklinikan, kuten myös HUSin transpoliklinikan, toiminta on määritelty psykiatriseksi erikoissairaanhoidoksi.

Taysin Mielialahäiriöiden vastuualueen vastuualuejohtaja on oikeusasiamiehelle toimittamassaan selvityksessä todennut tutkimusjaksojen viiveen johtuvan siitä, että “hoitoon hakeutuvien potilaiden määrä on ns. translain ja -asetuksen laatimisen jälkeen kasvanut yli 20-kertaiseksi”. Nykyinen translaki sekä siihen liittyvä hoitoja säätelevä asetus, niin sanottu transasetus, ovat astuneet voimaan vuonna 2002, 20 vuotta sitten. 

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, potilaslaki) 3 §:n mukaan potilaalla on oikeus ilman syrjintää hänen terveydentilansa edellyttämään laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon.

Vastuualuejohtajan mukaan Taysissa on tiedostettu transpoliklinikan ruuhkautuminen vuosina 2020 ja 2021. Selvityksen mukaan vuonna 2019 tehtiin 514 lähetettä Taysin transpoliklinikalle, ja määrä kasvoi vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta 556 lähetteeseen. Apulaisoikeusasiamies Sakslin onkin jo aiemmissa päätöksissään tammikuussa 2020 ja toukokuussa 2021 arvioinut HUSin ja Taysin transpoliklinikoiden tilannetta ruuhkautuneeksi. 

Tampereella ruuhkautumista perustellaan Taysin henkilöstövajeella, henkilöstön sairauspoissaoloilla, koronapandemian aiheuttamalla poikkeustilanteella sekä akuuttia hoitoa tarvitsevien psykiatristen palveluiden potilaiden hoidon priorisoinnilla. Muun muassa päteviä psykologeja on ollut vaikeaa löytää. Taysin Mielialahäiriöiden vastuualuejohtajan mukaan ei-kiireelliseksi luokitellun transpoliklinikan toimintoja on jouduttu supistamaan, sillä psykiatrisen sairaalahoidon kuormitus on vuosina 2020-2021 lisääntynyt voimakkaasti Taysin toiminta-alueella.

Terveydenhuoltolain 54 §:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta, jos se ei voi itse antaa hoitoa 52 – 53 §:n mukaisissa enimmäisajoissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto Valviran mukaan tutkimusjakson viivästyminen merkitsee myös viime kädessä sukupuolen juridisen vahvistamisen viivästymistä, mikä on aiheuttanut kantelun tehneelle potilaalle haittaa. Apulaisoikeusasiamies ja Valvira toteavat, että organisaatioon ja sen resursseihin liittyvillä seikoilla ei voida perustella perustuslaista poikkeamista.

– Totean, että Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tulee järjestää toimintansa sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi, että se voi huolehtia lakiin perustuvasta velvollisuudestaan vastata osaltaan valtakunnallisesti sukupuolen muuttamiseen tähtäävästä tutkimuksesta ja hoidosta, kirjoittaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisussaan.

Kursivoidut, Suomen lakiin viittaavat kohdat on poimittu suoraan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisusta.

Muutos 5.1.2022 14:36: Tekstissä luki alkuperäisesti että kantelu olisi tehty toukokuussa 2021. Kantelu on kuitenkin tehty jo joulukussa 2020, joka on varmistettu kantelijalta. Kantelun päivämäärä on korjattu tekstiin, jonka lisäksi tekstiin on lisätty maininta prosessin päättymisajankohdasta sekä nopeutetusta henkilötunnuksen korjausmenettelystä, jotka on varmistettu kantelijalta.