Henkilötunnuksia uudistetaan nyt suppeammalla mallilla

Henkilötunnuksia uudistetaan nyt suppeammalla mallilla

Kuvituskuva: OpenClipart-Vectors

Henkilötunnusuudistus oli yksi suurimpia istuvan hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuja uudistuksia, mutta voimakas vastustus ajoi hallituksen rajaamaan uudistusta huomattavasti. Uusi malli täyttää kuitenkin hallitusohjelmakirjauksen osittain ja tavoitteena ovat yhä sukupuolineutraalit henkilötunnukset.

Henkilötunnus on valtion jokaiselle kansalaiselle sekä pitkäaikaisesti Suomessa asuvalle henkilölle antama tunnus, jolla henkilö yksilöidään hallintojärjestelmissä. Nykymuotoinen henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, välimerkistä sekä niin kutsutusta loppuosasta, joka sisältää myös sukupuolittavan tunnuksen. Pääministeri Antti Rinteen ja sittemmin pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmissa on kirjattu tavoitteeksi uudistaa henkilötunnusta siten, että jatkossa uudesta henkilötunnuksesta ei kävisi ilmi henkilön sukupuoli, mutta vastakampanjoinnin myötä hallitus on päätynyt tekemään uudistuksesta huomattavasti alkuperäistä suppeamman.

Henkilötunnusuudistuksen tarve on tunnistettu Suomessa jo pitkään ja uudistusta valmisteleva työryhmä nimitettiin edeltävän, pääministeri Juha Sipilän hallituksen aikana. Työryhmän raportissa huomautettiin, että henkilötunnuksia uhkaa riski loppumisesta ja että yksityisyysnäkökulman huomioimiseksi sekä väärinkäytön vaikeuttamiseksi tulevan uudistuksen yhteydessä olisi syytä luoda uusi tunnus, josta ei kävisi ilmi lainkaan henkilön tietoja, kuten ikää tai juridista sukupuolta. Työryhmän raportin pohjalta Rinteen hallitus otti hallitusohjelmaansa henkilötunnusuudistuksen, joka säilytettiin pääministerin vaihtuessa Sanna Mariniin.

Tunnukset saattavat loppua jo “parin-kolmen vuoden sisällä”

Valtiovarainministeriön edustajat ovat julkisuudessa kommentoineet uudistuksen ensisijaiseksi syyksi huolen nykyisen henkilötunnusjärjestelmän rajallisuudesta, joka voisi tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa henkilötunnukset loppuisivat kesken. Arvioiden mukaan henkilötunnukset voisivat loppua joidenkin päivien osalta jo 2020-luvulla.

Kehrääjän tavoittama valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen kertoo, että ongelma on hyvin akuutti.

– Ellei henkilötunnusten muotoon tehdä mitään muutoksia Digi- ja väestötietovirasto on arvioinut, että tunnukset voivat loppua kriittisimmältä päiviltä jo parin-kolmen vuoden sisällä, hän muistuttaa.

Tällä hetkellä hallituksen suunnitelmana on uudistaa henkilötunnusta suppealla mallilla, jossa henkilötunnusten muoto säilyisi nykyisellään, mutta loppuosan sukupuolittavasta merkistä luovuttaisiin. Mäkinen katsoo, että pelkkä loppuosan neutraalius ei ole pitkän aikavälin kestävä ratkaisu.

– Henkilötunnusten jakaminen sukupuolesta riippumatta antaa vain 2–4 vuotta lisäaikaa, joten se ei yksinään sovellu pitkän aikavälin ratkaisuksi. Tästä johtuen jatkovalmistelussa mukana on myös tunnuksen välimerkin muutosten tarkastelu.

Vastareaktioissa tavoitteet sekoittuivat

Esitetty uudistus törmäsi jo valmisteluvaiheessa rajuun vastareaktioon, jonka taustalla olivat sekä yhdistelmä konservatiivisia uhkakuvia että liike-elämän huoli siitä, että uudistus aiheuttaisi niille liian suuret kustannukset. Uudistusta vastustamaan perustettiin lisäksi kansalaisaloite, jonka otsikkona oli “Henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi luovuttava” ja joka sai kerättyä yhteensä 63,816 allekirjoitusta, ylittäen käsittelyyn vaaditun 50,000 allekirjoituksen rajan 5 kuukautta perustamisensa jälkeen. Aloitteen perusteluissa, sekä sitä seuranneissa haastatteluissa, aloitteen tekijät kertoivat vastustavansa ensisijaisesti uudistuksen kustannuksia, eivät sen sukupuolineutraaliutta, mutta aloitteen edustajan Kehrääjälle antamista vastauksista voi päätellä myös sukupuolineutraaliuden itsessään hiertäneen aloitteen laatijoita.

Kysyttäessä tyytyväisyyttä hallituksen ilmaisemaan laajemman mallin uudistuksen perumiseen, aloitteen edustaja Esa Salokorpi kertoo aloitteen tekijöiden olevan tyytyväisiä siihen, että huoli mittavista kustannuksista on huomioitu.

– Mutta samanaikaisesti on myös niin, että hankkeeseen rakennettu, puoluepolitisoitu agenda on jätetty jäljelle, Salokorpi tarkentaa.

Salokorven mukaan aloitteen tekijät eivät katso, että esitetty suppeampi malli, jossa loppuosan sukupuolittavasta tekijästä luovutaan ja täten mahdollistetaan kaikkien tunnusten jako juridisesta sukupuolesta riippumatta lisäisi käytettävissä olevien henkilötunnusten määrää.

– Käsityksemme mukaan oleellisin asia tunnusten määrän turvaamisessa on välimerkin huomioiminen osana tunnusta kaikissa järjestelmissä, hän linjaa.

Aloitetta julkisuudessa kommentoinut Sari Klinga, joka on yksi aloitteen laatijoista, kertoi lokakuussa Ylen haastattelussa, että aloite ei ota kantaa sukupuoleen, vaikka kansalaisaloitteen nimikin sisältää siihen viittauksen. Salokorven toimittamista vastauksista kaikuu kuitenkin toisenlainen näkemys.

– Kuten aloitteessamme olemme todenneet, on hallitusohjelman kirjaus ollut muodoltaan vahvasti hallinnollista asiaa politisoiva ja onkin ollut nähtävissä, että tietyt poliittiset ryhmittyvät ovat olleet keräämässä kunniaa hallituksen hankkeista. Tätä emme pidä hyväksyttävänä. Emme myöskään näe, että uudistus on tasa-arvoa tai henkilöiden oikeutta toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan edistävä, vaan sen työn tulee tapahtua muualla yhteiskunnassa, Salokorpi linjaa.

– Aloitteemme suurin huoli oli poliittisten tavoitteiden naamioiminen hallinnollisiin uudistuksiin ja mittavien kustannusten synnyttäminen eräiden ryhmien poliittisten ”kredittien” keräämiseksi. Tällaiseen ei mielestämme ole varaa.

Henkilötunnuksista tulossa sukupuolineutraaleja, mutta vasta tulevaisuudessa

Vastareaktion seurauksena hallitus päätyi valitsemaan laajemman uudistuksen sijaan suppeamman ratkaisun, jossa henkilötunnus muodostuu kolmesta osasta: kuusinumeroisesta syntymäpäivästä, välimerkistä sekä nelinumeroisesta loppuosasta, joita myönnetään juoksevasti sukupuolesta riippumatta. Uudistuksen myötä henkilötunnus muuttuu yhä sukupuolineutraaliksi, mutta vain niiden henkilöiden osalta, jotka saavat uuden henkilötunnuksen uudistuksen tultua voimaan.

Valtiovarainministeriössä katsotaan, että hallituksen valitsemalla mallilla pystytään ratkomaan henkilötunnusten kesken loppumiseen liittyvät uhat. Jatkossa tunnuksia on myös mahdollista uudistaa entistä anonyymeimmiksi, jos niin toivotaan.

– Nyt ehdotetulla ratkaisulla voidaan vastata henkilötunnusjärjestelmän tulevaisuuden haasteisiin, jotka liittyvät tunnusten riittävyyteen. Jatkotyössä tavoitteena on sukupuolitiedon poistaminen henkilötunnuksesta ja ratkaisumalli mahdollistaa myös syntymäpäivän poistamisen henkilötunnuksesta, jos niin myöhemmin päätetään tehdä, erityisasiantuntija Kimmo Mäkinen kertoo.

Henkilötunnusuudistuksen uusi malli on herättänyt sukupuolivähemmistöjen keskuudessa huolta siitä, että uudet henkilötunnukset voisivat mahdollisesti sisältää tiedon sukupuolen korjaamisesta vahingossa, jos uusia henkilötunnuksia myönnetään uudistuksen jälkeen ennen sitä syntyneille, sukupuoltaan korjanneille uusien sääntöjen mukaan. Tällöin olisi mahdollista, että juridisen sukupuolen tällä hetkellä ilmaiseva numero säilyisi entisen juridisen sukupuolen mukaisena, joka ilmaisisi henkilön korjanneen sukupuoltaan. Lisäksi huolta on aiheuttanut se, että pohdinnoissa on ollut mukana vaihtoehto, jonka mukaan vanhoja henkilötunnuksia ei uusittaisi vaikka sukupuoli korjattaisiinkin.

Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Valtteri Aaltonen kommentoi asiaa Kehrääjälle sähköpostitse.

– On täysin mahdollista myös vuoden 2027 jälkeen jatkaa nykyistä käytäntöä siitä, että sukupuolensa korjanneen henkilötunnus muutetaan. Toinen pohdittu vaihtoehto on, että vanhoja henkilötunnuksia ei tässä tilanteessa vuoden 2027 jälkeen enää muutettaisi.

Muuttamisesta luopumisen etuna Aaltonen näkee sen, että henkilötunnuksen sukupuolitieto “rapautuisi” ajan myötä, kun siihen ei voisi enää luottaa. Tällöin se saattaisi johtaa siihen, ettei sukupuolitietoa edes yritetä lukea enää henkilötunnuksesta. Aaltonen kuitenkin tunnustaa myös riskin sukupuolivähemmistöjen yksityisyydensuojalle olevan olemassa.

– Tässä vaihtoehdossa kuitenkin on yksityisyydensuojaan liittyvä ongelma, että tosiasiallisesti voi olla hetusta pääteltävissä henkilön korjanneen sukupuoltaan, hän myöntää.

Valtiosihteeri kuitenkin toteaa, että uudistuksessa pyritään hakemaan ratkaisuja, jotka vastaisivat mahdollisimman kattavasti myös transihmisten tarpeita.

– Olen käsittänyt, että transihmisten näkökulmasta nykyisessä muodossa hetuun liittyy useammanlaisia ongelmatilanteita, jotka juuri osaltaan ovat syy pyrkiä hetu:n sukupuolisidonnaisuuden poistamiseen. Tarkoitus on, että sukupuolisidonnaisuutta koskevassa jatkotyössä haetaan ratkaisuja, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat näihin tunnistettuihin ongelmiin ja vastaavat transihmisten tarpeita, hän lupaa.